(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Informació legal

(regulada per la Llei núm. 2004-575, de 21 de juny de 2004, relativa a la confiança en l’economia digital)

Aquest lloc web ha estat editat per:
L'Hospital de Cerdanya
Adreça: Camí d’Ur, núm. 31
Tel.: (ESP) 972. 65.77.77    (FR) 04.88.62.77.77
Correu electrònic: dir@hcerdanya.eu

Elaboració i allotjament del lloc web:
I-CONSULT
E-mail : contact@i-consult.fr
Lloc Web : www.i-consult.fr

Imatge corporativa:
Emmaluc, Perpinyà
Lloc Web  : www.emmaluc.fr

RESPONSABILITAT:
El propietari només garanteix la responsabilitat de les informacions i prestacions facilitades. No obstant això, s’esforçarà per garantir, en la mesura de les seves possibilitats, l’exactitud i l’actualització de les informacions que es difonguin en aquest lloc web, del qual es reserva el dret de corregir, en qualsevol moment i sense preavís, el seu contingut. Així mateix, adverteix al visitant que li correspon a aquest últim la verificació de la informació a través d’altres mitjans.
Consegüentment, el propietari declina qualsevol responsabilitat: per a qualsevol imprecisió, inexactitud o omissió relativa a les informacions disponibles al lloc; per a qualsevol perjudici derivat d’una intrusió fraudulenta d’un tercer que hagi causat una modificació de les informacions disponibles al lloc; i, més generalment, per a qualsevol perjudici, directe o indirecte, independentment de les causes, orígens, natura o conseqüència, provocades per l’accés d’algú al lloc o de l’impossibilitat d’accedir-hi, com a l’ús del lloc i/o crèdit acordat a qualsevol informació que provingui directament o indirecta d’aquest últim. Respecte als drets de propietat intel•lectual sobre els documents que conté el lloc i cadascun dels elements creats per al lloc són, excepte menció contrària, propietat exclusiva del propietari o dels seus proveïdors, els quals no concedeixen cap llicència, ni dret, a l’excepció de la consulta del lloc. La reproducció de tots els documents publicats al lloc web està autoritzada només amb l’únic propòsit d’informació per un ús personal i privat, qualsevol reproducció i ús de còpies realitzades amb altres finalitats estan expressament prohibides. Totes les marques mencionades en aquest lloc pertanyen a les seves companyies respectives. Qualsevol producte, logotip i imatge mencionats a les pàgines d’aquest lloc són de la propietat de la seva marca respectiva.  

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Les informacions que el propietari haurà de recollir provenen de la gravació voluntària d’una adreça de correu facilitada per un internauta, que li permetrà rebre documentació o informar-se sobre qualsevol qüestió.
Aquestes informacions no es comunicaran mai a tercers.

DRETS D’AUTOR
El contingut d’aquest lloc web està subjecte a la legislació francesa i internacional sobre drets d’autor i propietat intel•lectual. Qualsevol representació, reproducció, modificació, ús comercial, així com qualsevol transferència a un altre lloc estan prohibits, llevat autorització expressa que s’ha de sol•licitar per correu a l’adreça esmentada més amunt. Només està autoritzat l’ús exclusivament personal.

ENLLAÇ HIPERTEXT
(responsabilitat) Els enllaços hipertext presents al lloc web per orientar els usuaris a altres llocs d’Internet no comprometen la responsabilitat del propietari pel que fa al contingut d’aquests llocs. Qualsevol persona física o moral que vulgui crear un enllaç amb el nostre lloc, ha de sol•licitar una autorització prèvia. La creació de l’enllaç al nostre lloc no requereix autorització. 

LLEI INFORMÀTICA I LLIBERTAT
En aplicació de la llei núm. 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats, Vostè disposarà dels drets d’oposició  (art. 26 de la llei), d’accés (art. 34 a 38 de la llei), i de rectificació (art. 34 de la llei “Informàtica i Llibertat”, de 6 de gener de 1978) de les seves dades. Així mateix, pot exigir, enviant una simple sol•licitud al webmaster, que la informació que li pertanyi i sigui inexacta, incomplerta, equivoca, caduca, o bé la recollida o ús, comunicació o conservació de la qual estigui prohibida, sigui rectificada, completada, clarificada, actualitzada o suprimida.