(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

Alts càrrecs

A l'Hospital de Cerdanya té la consideració d'alt càrrec el director general, Sr. Francesc Bonet. Les informacions preceptives es troben a la pàgina 11/20 del document Relació del personal directiu de les entitats del sector públic i les seves retribucions previstes per l’any 2018 [informació actualitzada a 17/12/18 ]. 

Directius 

Segons estableix  la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO), les entitats amb participació majoritària de la Generalitat han de publicar les retribucions acordades per al personal directiu, un cop l'òrgan de govern de les mateixes hagi identificat la relació nominal del seu personal directiu, d'acord amb els criteris aprovats per la CITGO el 28 d'Octubre del 2016 i que es poden consultar en el document "Revisió dels criteris en relació a les obligacions de publicitat activa en matèria d'Administració i Funció Pública establertes a la Llei 19/2014 de 29 de desembre" .

En aplicació d'aquests criteris, es publica la informació sobre retribució dels directius de l'AECT-Hospital de Cerdanya en aquest DOCUMENT [informació actualitzada 05.06.17]. Aquesta informació ve complementada per l'acord del Consell Executiu de l'AECT-Hospital de Cerdanya que en la seva reunió de l'11.05.16 va aprovar l'Estructura organitzativa i règim de retribució de la direcció del centre. 

Persones responsables: perfil i descripció de funcions [informació actualitzada 31.12.15] 

Empleats públics

 • Plantilla i relació de contractes temporals.  Aprovada amb la Llei 4/2017 de 28 de març de Pressupost de la Generalitat de Catalunya 2017, Annex Personal, pàgina 220
 • Relació de llocs de treball [en curs]  
 • Incompatibilitats. Les Resolucions d'autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals de l'AECT-Hospital de Cerdanya es poden consultar AQUI [informació actualitzada a 30.06.18]
 • Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració [informació actualitzada d'acord amb la vigència dels contractes d'adjudicació]
  • ​Manteniment  -  Veolia -  4 persones
  • Neteja  -  Pôle Sanitaire Cerdan  -  16 persones
  • Cuina  -  Pôle Sanitaire Cerdan  -  3 persones​​
 • Retribucions, indemnitzacions i dietes. Les retribucions dels empleats son les establertes al conveni col·lectiu SISCAT I: Taules salarials 

Convocatòries: accès i resolució

 • Convocatòries de personal laboral. Processos selectius [informació actualitzada constantment a la corresponent pàgina del lloc web
 • Convocatòries de col·lectius específics - No aplica
 • Formació per a promoció. El pla de formació de l'Hospital de Cerdanya el convecciona cada any la Comissió de Formació, constituïda per representants dels treballadors i de l'empresa i l'aprova el Consell d'administració. ​

Representació sindical

 • Nombre d'alliberats sindicals. A l'Hospital de Cerdanya hi ha un comitè d'empresa format per 9 persones: 4 membres de SATSE, 2 d'UGT, 2 de CCOO i 1 de Metges de Catalunya. Els membres del comitè d'empresa compten amb 20 hores mensuals de crèdit sindical. [Informació vàlida per quatre anys des del 8 de juliol del 2015 o fins la nova convocatòria d'eleccions sindicals]
 • Cost dels alliberats sindicals. El cost/any pel concepte de les hores sindicals de què disposen el conjunt dels membres del comitè d'empresa és de 51.500€

Conveni de referència

El conveni de referència per a l'Hospital de Cerdanya és el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT). Es pot consultar AQUI [Vigent del 1/1/2017 fins al 31/12/2020]