Resultats PLAENSA 2022

El Pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció dels usuaris del Catsalut (PLAENSA) dóna bones notes als servis d'hospitalització, cirurgia major sense ingrés i embaràs-part-puerperi de l'Hospital de Cerdanya >>>

Atenció hospitalària amb ingrés

L'Hospital de Cerdanya obté indicadors positius, molt  per damunt de la mitjana de Catalunya, en conceptes com el temps passat en llista d'espera, la comoditat de l'habitació i la tranquil·litat.

El grau de fidelització dels pacients, calculat en base a la resposta a la pregunta de si continuarien venint, és idèntic a la mitjana de Catalunya i superior al resultat del propi hospital l'any anterior. La resposta a la pregunta de si el pacient s'ha "sentit en bones mans" és positiva en el 97% dels casos, dos punts per sobre de la mitjana a Catalunya.

Es detecten oportunitats de millora en qualitat del menjar i en alguns aspectes de la informació i comunicació durant la hospitalització, si bé en "tracte i amabilitat" s'obtenen bons resultats, especialment per part del personal d'infermeria.  

Cirurgia major ambulatòria

Els pacients que van ser sotmesos a un procediment de cirurgia major ambulatòria durant el 2022 valoren a la seva experiència a l'hospital positivament en tots els aspectes. En 23 de les 25 qüestions plantejades les valoracions son superiors a la mitjana de Catalunya i en 3 d'aquests casos, la diferencia es considera "estadísticament significativa" Les diferència més altes, en positiu, corresponen a seguiment i atenció telefònica durant el postoperatori, especialment en el capítol d'"atenció rebuda en la trucada" que se situa 13 punts per damunt de la mitjana.

De del punt de vista qualitatiu s'ha de destacar la resposta positiva (i per damunt de la mitjana) a les preguntes sobre el grau de millora que ha suposat la intervenció (90,2% en positiu), la disposició a tornar (91,3% ) i la satisfacció global (91,3%)

Embaràs, part i puerperi

En el conjunt de serveis relacionats amb l'embaràs, part i puerperi, el grau de satisfacció global amb l'Hospital és lleugerament superior a la mitjana de Catalunya amb una puntuació de 8, 08 sobre 10.

Amb tots els indicadors en positiu, en el 89% de les preguntes, aquests serveis obtenen opinions favorables per damunt de la mitjana de de Catalunya.

D'aquests, els que destaquen, amb valoracions molt per sobre de la mitjana són: la informació per adaptar-se i tenir cura del fill/a (15 punts per sobre de la mitjana de Catalunya), el seguiment del postpart (més de 13 punts per sobre) i l'haver-se sentit en bones mans durant el part (11 punts més que la mitjana)

Compartir aquesta notícia