Alts càrrecs i directius

Personal directiu de les entitats del sector públic

A l’AECT-Hospital de Cerdanya la única figura que exerceix funcions d'especial responsabilitat gerencial en entitat del sector públic, segons el criteri de la CIGO (llei 19/2014, de 29 de desembre, versió actualitzada de 28 d’octubre del 2016) és el Director General. La informació pertinent sobre el Director General de l’HC es troba publicada a la relació Alts càrrecs i directius. Administració i Funció Pública

Empleats públics

  • Plantilla i relació de contractes temporals. Aprovada amb la Llei de pressupostos de la generalitat: 20202022, 2023
  • Relació de llocs de treball 2023
  • Incompatibilitats. Les Resolucions d'autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals de l'AECT-Hospital de Cerdanya es poden consultar AQUI 
  • Retribucions, indemnitzacions i dietes. Les retribucions dels empleats son les establertes al conveni col·lectiu SISCAT III: Taules salarials 2022, Taules salarials 2023

Conveni de referència

El conveni de referència per a l'Hospital de Cerdanya és el III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT). Es va firmar el 17.01.23 i es pot consultar AQUI

Representació sindical

El comitè d'empresa de l'Hospital de Cerdanya compta amb 9 membres. Actualment, 5 representants del CATAC-CTS-IAC, 3 de SATSE i 1 de CCOO-Sanitat.[Informació actualitzada el 16 d'Octubre del 2019. Vàlida per quatre anys o fins a nova convocatòria d'eleccions sindicals]

Els membres del comitè d'empresa compten amb 20 hores mensuals de crèdit sindical. El cost/any pel concepte de les hores sindicals de què disposen el conjunt dels membres del comitè d'empresa és de 61.047 € [informació actualitzada 31.03.23]

Convocatòries: accès i resolució

Convocatòries de personal laboral. Processos selectius [informació actualitzada constantment a la corresponent pàgina del lloc web] Convocatòries i resultats