Economia i patrimoni

El Departament d'Economia i Coneixement i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han reconegut el règim d'autonomia de gestió de l'Hospital de Cerdanya en data 18 de desembre de 2015

Pressupostos 

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització 

Els informes d’auditoria de comptes contenen el detall dels comptes anuals

Patrimoni

  • Inventari de béns immobles : L'únic bé immoble de què és titular l'AECT-Hospital de cerdanya és l'edifici a on es realitza l'activitat, el valor del qual consta en la Escriptura [informació vàlida a partir del 04.03.15. No subjecta a actualització]
  • Béns mobles de valor especial. S’entén per “béns mobles amb un valor especial” aquells béns amb un valor econòmic igual o superior a l’import equivalent a un contracte públic de subministrament, subjecte a regulació harmonitzada (214.000€). L’Hospital de Cerdanya no és titular de Béns mobles de valor especial [informació vigent a 31.03.23]
  • Gestió del patrimoni. L'AECT percep 7.200 € (+IVA) anuals en concepte de cànon en contraprestació per la cessió de l'ús de l'espai destinat a cafeteria de l'hospital en mèrits al procediment negociat nº AECT-HC 2014/61 Document [informació vigent a 31.03.23]
  • Contractació patrimonial. Informació facilitada en els punts 1 i 3 d'aquest mateix apartat

Subvencions i ajuts 

  • Les subvencions rebudes per i atorgades a l'AECT-Hospital de cerdanya estan degudament detallades i explicades en la nota nº 14 de l'Informe de Comptes Anuals de cada exercici.