Economia i finances

El Departament d'Economia i Coneixement i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han reconegut el règim d'autonomia de gestió de l'Hospital de Cerdanya en data 18 de desembre de 2015

Pressupostos aprovats pel Consell d'Administració

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització (contenen els comptes anuals)

Patrimoni

  • Inventari de béns immobles : L'únic bé immoble de què és titular l'AECT-Hospital de cerdanya és l'edifici a on es realitza l'activitat, el valor del qual consta en la Escriptura [informació vàlida a partir del 04.03.15. No subjecta a actualització]
  • Béns mobles de valor especial. D'acord amb el document aprovat per la Comissió Interdepartamental de transparència i accés a la informació pública, s'entén com a béns de valor especial aquells que superen l'import equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que estableix el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, es a dir aquells el valor dels qual iguali o superi els 207.000€. L'Hospital de Cerdanya no té bens mobles de valor especial [informació actualitzada a 25.02.21]
  • Gestió del patrimoni. L'AECT percep 7.200 € (+IVA) anuals en concepte de cànon en contraprestació per la cessió de l'ús de l'espai destinat a cafeteria de l'hospital en mèrits al procediment negociat nº AECT-HC 2014/61 [informació vigent a 25.02.21]
  • Contractació patrimonial. Informació facilitada en els punts 1 i 3 d'aquest mateix apartat

Subvencions i ajuts

  • Totes les subvencions rebudes per i atorgades a l'AECT-Hospital de cerdanya estan degudament detallades i explicades en la nota nº 14 de l'Informe de Comptes Anuals de cada exercici.