Perfil del contractant

En compliment d'allò que s'estableix als articles132 i 135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, tota la informació relativa als procediments d'adjudicació de contractes de l'AECT-Hospital de Cerdanya es difon a través de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Més informació