Qualitat i seguretat del pacient

A l'Hospital de Cerdanya estem compromesos a oferir als nostres pacients els màxims nivells de qualitat i de seguretat. Amb aquest objectiu, es posen en pràctica polítiques i estratègies pròpies que impliquen tota la organització i se segueixen tots els protocols marcats per les autoritats sanitàries.

Els principals instruments per la millora en qualitat i seguretat són:

 • El Pla de Qualitat, basat en el model EFQM desenvolupat per la European Foundation for Quality Management.
 • Les 15 comissions i  grups de treball, encapçalats per la Comissió de Seguretat del Pacient i Qualitat.
 • Els processos d'acreditació i certificacions
 • L'eina per a la notificació i gestió d'esdeveniments adversos TPS Cloud
 • El benchmarking i comunicació de resultats
  • Central de Resultats del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. NOTA: en aquesta plataforma es publica només l'activitat en relació als pacients amb cobertura sanitària pública catalana (CatSalut)
  • Quadre de comandament d'indicadors de seguretat i qualitat del sistema públic de salut de Catalunya
 • Les Enquestes de satisfacció pròpies i les del departament de salut (PLAENSA)
 • La formació continuada sobre qualitat i seguretat per a tots els estaments assistencials i no assistencials del centre.

Memòria de Qualitat i Seguretat de l'Hospital de Cerdanya

L'Hospital monitoritza regularment més de 200 indicadors clau sobre Qualitat i Seguretat del pacient. En la última edició de la memòria d'activitat del centre (2020) se'n publicava el resum següent:

Indicador

% 2020

Valoració de risc d'úlceres per pressió (UPP)

98,81%

UPP nosocomials grau I

0,08%

UPP nosocomials grau II

0,47%

UPP nosocomials grau III i IV

0%

Valoració de risc de caigudes

98,81%

Caigudes en pacients hospitalitzats

3,84 %

Caigudes amb lesió

0,89 %

Caigudes amb lesió menor

19,23%

Caigudes amb lesió major

3,85%

Grau d'implantació de la llista "Cirurgia Segura" (CIRSEG)

98,485

Avaluació de l'aplicació de tots els ítems que inclou la llista de verificació de seguretat quirúrgica

100%

Transfusió errònia per identificació inadequada del pacient

0%

Consum de preparats de base alcohòlica per a la higiene de les mans - Hospitalització

84,99%

Grau de cobertura de la identificació inequívoca de pacients

98%

Grau d'acompliment de la identificació activa dels pacients en situacions de risc

82,64%