Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

l'AECT-Hospital de Cerdanya és una entitat del sector públic de la Generalitat que figura en el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. Us podeu descarregar l’última actualització del fitxer a la pàgina web

Organigrama [Última actualització 14/3/23]

Acords de creació i funcionament d'entitats del sector públic [Documentació fundacional. S'actualitzaria si es revisa o modifica el conveni de constitució de l'entitat o els seus estatuts]

L'Hospital de Cerdanya és una Agrupació Europea de Cooperació Territorial en què els copropietaris i cogestors de l'entitat són els sistemes públics de salut Catalunya i de la República Francesa. Les AECT es regulen per la normativa de la Unió Europea que es pot consultar AQUÍ

Estatuts. Annex 1 (pàgina 14) del document Conveni de cooperació sanitària transfronterera i de constitució de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial AECT-Hospital de la Cerdanya)

Catàleg de serveis Informació actualitzada permanentment a la web. [Última revisió, febrer 2023]

Catàleg de procediments. l'AECT-Hospital de cerdanya està subjecta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Organitzacions de les quals forma part l'AECT-Hospital de Cerdanya:

Directius

Segons estableix la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO), les entitats amb participació majoritària de la Generalitat han de publicar les retribucions acordades per al personal directiu, un cop l'òrgan de govern de les mateixes hagi identificat la relació nominal del seu personal directiu, d'acord amb els criteris aprovats per la CITGO el 28 d'Octubre del 2016 i que es poden consultar en el document "Revisió dels criteris en relació a les obligacions de publicitat activa en matèria d'Administració i Funció Pública establertes a la Llei 19/2014 de 29 de desembre" .

En aplicació d'aquests criteris, es publica la informació sobre retribució dels directius de l'AECT-Hospital de Cerdanya en aquest DOCUMENT [actualització 2021 en curs]. Aquesta informació ve complementada per l'acord del Consell Executiu de l'AECT-Hospital de Cerdanya que en la seva reunió de l'11.05.16 va aprovar l'Estructura organitzativa i règim de retribució de la direcció del centre.

Persones responsables: perfil i descripció de funcions

 • Direcció General
 • Direcció General adjunta
 • Direcció mèdica
 • Direcció d'infermeria
 • Direcció Econòmic financera
 • Direcció de Recursos Humans
 • Direcció de STIC

Empleats públics

 • Plantilla i relació de contractes temporals. Aprovada amb la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2022
 • Relació de llocs de treball [en curs]
 • Incompatibilitats. Les Resolucions d'autorització de compatibilitat dictades en relació amb els professionals de l'AECT-Hospital de Cerdanya es poden consultar AQUI 
 • Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració [informació actualitzada a 07.07.20 i d'acord amb la vigència dels contractes d'adjudicació]
  • ​​Manteniment - Veolia - 3 persones [segons contracte de juliol 2020]
  • Neteja - Pôle Sanitaire Cerdan - 16 persones [increment d'1 persona sobre allò que estipula el contracte, per necessitats sobrevingudes a causa de la pandèmia de COVID]
  • Cuina - Pôle Sanitaire Cerdan - 2 persones​​

Retribucions, indemnitzacions i dietes. Les retribucions dels empleats son les establertes al conveni col·lectiu SISCAT III: Taules salarials 2022, Taules salarials 2023

Convocatòries: accès i resolució

 • Convocatòries de personal laboral. Processos selectius [informació actualitzada constantment a la corresponent pàgina del lloc web] Convocatòries i resultats
 • Convocatòries de col·lectius específics - No aplica

Formació per a promoció. El pla de formació de l'Hospital de Cerdanya el convecciona cada any la Comissió de Formació, constituïda per representants dels treballadors i de l'empresa i l'aprova el Consell d'administració. ​

Nombre de representants legals i sindicals dels treballadors. El comitè d'empresa de l'Hospital de Cerdanya compta amb 9 membres. Actualment, 5 representants del CATAC-CTS-IAC, 3 de SATSE i 1 de CCOO-Sanitat. Els membres del comitè d'empresa compten amb 20 hores mensuals de crèdit sindical. [Informació actualitzada el 16 d'Octubre del 2019. Vàlida per quatre anys o fins a nova convocatòria d'eleccions sindicals]

Cost dels representants legals i sindicals dels treballadors. El cost/any pel concepte de les hores sindicals de què disposen el conjunt dels membres del comitè d'empresa és de 61.047 € [informació actualitzada 28.09.20]

Conveni de referència. El conveni de referència per a l'Hospital de Cerdanya és el III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT). Es va firmar el 17.01.23 i es pot consultar AQUI