Governança

La definició dels òrgans de govern de l'AECT-Hospital de Cerdanya així com la descripció de les seves funcions es detalla en capítol II dels estatuts [document enllaçat]. La composició dels òrgans de govern manté la proporció de 60% de membres representants de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya i 40% de la República Francesa. Els òrgans de govern són:

El consell d'administració

La seva tasca és marcar la orientació general del projecte i de les actuacions de l'AECT-HC. Aprova els comptes anuals, les propostes d'acords de cooperació amb altres entitats, els nomenaments, etc. El consell d'administració està format per 14 persones. La presidència del consell d'administració la ostenten, alternant-se cada dos anys, la consellera o conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya i la directora o director de l'Agence Régional de Santé Occitanie.

Membres

El consell Consultiu

És l'òrgan de representació dels electes i persones qualificades del territori. El formen 14 persones. Es reuneix abans de cada sessió ordinària del consell d'administració i se li han de consultar, obligatòriament les qüestions relacionades amb el desenvolupament del projecte comú de salut en el territori.

Membres

La Comissió Executiva

S'ocupa de presentar al Consell d'Administració les propostes de plans d'acció i orientació estratègica de l'AECT-HC, els comptes anuals i la proposta de nomenament de la direcció del Hospital.

A proposta de la direcció de l'hospital, la comissió executiva aprova la estructura organitzativa del centre i, en general, adopta les mesures apropiades per tal que l'AECT-HC funcioni de la millor manera possible. També actua com a òrgan de contractació.

Membres

Estructura directiva

Els estatuts de l'AECT-Hospital de Cerdanya defineixen també les competències de la direcció del centre. Aquesta compta amb el suport d'un equip de direcció. L'actual equip de direcció està format per:

  • Dr. Xavier CONILL, director general 
  • Dr. Eduard CARRERAS, director de projectes assistencials tranfronterers
  • Sr. Xavier CARALT, director d'Infermeria
  • Sra. Anne DELCASSO, directora Financera
  • Sra. Cristina DEULOFEU, directora Informàtica
  • Sra. Cristina FERRER, responsable de comunicació
  • Sra. Elisa GORGAS, responsable dels serveis jurídics
  • Sr. Romain PUJOL, responsable de la unitat d'enginyeria biomèdica i projectes
  • Dr. Salvador SARRÀ, director mèdic
  • Sra. Mireia TRASERRA, directora de Recursos Humans

Organigrama de l'Hospital de Cerdanya