INFERMER/A QUIRÚRGIC/A

L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona 3 vacants de INFERMER/A QUIRÚRGIC/A sota la dependència jeràrquica de la Responsable d'Unitat d'Infermeria deL Bloc quirúrgic i del Director d'Infermeria. 

 • Incorporació immediata
 • Contractació indefinida
 • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT)

DATES I TERMINIS

 • Publicació de la convocatòria : 15 de març de 2023
 • Termini per a la presentació de candidatures: 30 de març de 2023
 • Entrevistes: 20 d'abril de 2023
 • Resolució de la convocatòria: 24 d'abril de 2023
 • Inici de la relació laboral: 1 de maig de 2023

FUNCIONS

 1. Proporcionar cures d'infermeria en el pre, intra i postoperatori i, planificar les cures observant les necessitats de l'usuari quirúrgic.
 2. Realitzar i enregistrar el check list quirúrgic verificant i comprovant tan les dades de l'usuari, com el material necessari per la intervenció a realitzar.
 3. Conèixer la utilitat de l'instrumental quirúrgic així com les tècniques quirúrgiques empleades.
 4. Comprovar el funcionament de tots els aparells i materials quirúrgics necessaris per la intervenció.
 5. Conèixer i diferenciar conceptes de neteja, asèpsia, desinfecció i esterilització.
 6. Realitzar i enregistrar el recompte de l'instrumental i les gases utilitzades durant el procés quirúrgic. 
 7. Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l'usuari i/o la família, proporcionant suport emocional.
 8. Donar una atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip, administrant els recursos materials del servei de forma adient.
 9. Seleccionar els protocols i procediments més adequats a l'activitat planificada en base a la seva pertinença, validesa i eficiència.
 10. Participar i/o col·laborar en l'elaboració de protocols, procediments i projectes d'investigació.
 11. Desenvolupar la funció docent com a part pròpia del exercici professional.
 12. Abstenir-se de delegar competències pròpies.
 13. Qualsevol altre responsabilitat o funció que li sigui indicada dins de les pròpies de la seva categoria professional.

PERFIL

REQUISITS

 • Nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.
 • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès o Domini escrit i oral del francès i coneixements de català o castellà.
 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Màster o Postgrau Quirúrgic

COMPETÈNCIES (SEGONS DLT ADJUNTA):

 • Coneixements bàsics:

Treball en equip

Orientació al client

Impulsar els resultats

Integritat

Flexibilitat i adaptabilitat al canvi

Innovació i millora contínua

Compromís amb l'entitat

Comunicació

ES VALORARÀ (SEGONS DLT ADJUNTA):

 • Es valorarà experiència prèvia.

SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ

 • Els ítems descrits en l'apartat 1  del perfil, seran excloents.
 • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, formació i experiència en un dels sectors sanitaris d'utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l'entrevista.
IDIOMES FORMACIÓ  EXPERIÊNCIA
Llengua 1 Materna* Llengua 2 Conversa** Llengua 3 Opcional** TOTAL V. LLENGÜES Títols For. Esp. lloc de treball TOTAL V. FORMACIÓ Exp. Sector Sanitari Exp. Lloc de Treball Saber fer/estar TOTAL V. CANDIDAT
màxim 1 punt màxim 1 punt màxim 1 punt màxim 3 punts màxim 1 punt màxim 4 punts màxim 5 punts màxim 2 punts màxim 2 punts màxim 2 punts màxim 6 punts

* Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès).

** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s'hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès.

*** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2.

Podeu adreçar la vostra candidatura a través de l'enllaç a la web (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l'atenció del Sr. Xavier Caralt Cases (Director d'Infermeria) i de la Sra. Raquel Franco Valenzuela (Responsable Bloc Quirúrgic).

Puigcerdà, 15 de març de 2023

* Els camps són obligatoris

Trobareu aquesta referència al espai “Detalls de la Plaça”

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

Referència / Codi :
04-2023
Termini:
Inici: Dimecres 15 de març de 2023 Final: Dijous 30 de març de 2023
Estat de la plaça:
Oberta