Demanar informes mèdics o documentació clínica

Podeu demanar còpia de la vostra informació clínica o de la documentació d'un menor o persona a qui representeu legalment:

Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb la UAU trucant al telèfon 972.65.77.77 (xarxa EXP) o bé 04 88 62 77 77 (xarxa FR) i demanant per l'extensió 1002 o 1003. També podeu fer-ho enviant un correu electrònica a uau(ELIMINAR)@hcerdanya.eu

Acreditacions necessàries

Abans de demanar còpia d'un informe mèdic o document clínic, comproveu quina és l'acreditació necessària en cada cas per a obtenir aquesta documentació:

Si sou el/la titular

 1. Sol·licitud degudament completada.

 2. DNI o Passaport original.

Persona autoritzada pel titular

 1. Sol·licitud degudament completada amb les dades del titular de la història clínica i les dades de la persona autoritzada i la signatura d'ambdós, o bé, aportant poders notarials.

Quan la representació s'acrediti mitjançant poders notarials, aquests han d'incloure de forma expressa la facultat per poder sol·licitar la història clínica del titular.

 1. DNI o Passaport original del titular. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.

 2. DNI o Passaport original de la persona autoritzada. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.

Cas de persona difunta

Només es facilitarà l'accés a la història clínica d’una persona difunta a les persones que estiguin vinculades amb aquesta per raons familiars o de fet.

 1. Adjuntar fotocòpia compulsada original del Llibre de família o inscripció en el registre de parelles de fet o acta de convivència o testament.

 2. Adjuntar fotocòpia original del DNI o passaport del difunt.

 3. Adjuntar fotocòpia original del DNI o passaport de la persona sol·licitant.

 4. Certificat de defunció.

Si la documentació la recullen terceres persones també és necessari aportar:

 1. Carta d'autorització signada pel sol·licitant que inclogui el nom complet de la Persona Autoritzada.

 2. Adjuntar fotocòpia original del DNI o passaport original de la Persona Autoritzada.

Tutor legal del Titular en el cas d'incapacitats legals

 1. Document que acredita que el sol·licitant és el tutor: Resolució judicial.

 2. DNI original del tutor. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.

 3. DNI original del tutelat. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.

Pare/mare, en cas de menors de 16 anys

El sol·licitant ha d'acreditar que exerceix la pàtria potestat o que és el tutor del menor. Ha d'aportar:

 1. DNI o passaport original del sol·licitant. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.

 2. Llibre de família on consti el sol·licitant. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud.

 3. O una resolució judicial.

Peticions judicials

En el cas de que la petició sigui de caràcter judicial, la sol·licitud ha de portar la signatura del Jutge.

El secretari, advocat o procurador que reculli la documentació, ha de presentar-se amb el document que acrediti la seva referència amb l'assumpte.

En aquest cas judicial, cal remetre tota la documentació que se'n sol·licita.

L'Assessoria jurídica de l'Hospital de Cerdanya, enviarà la documentació sol·licitada al jutjat.

* Els camps són obligatoris

Petició de documentació clínica

Empleneu les dades i adjunteu els documents que es demanen en el formulari. Podreu passar a recollir la documentació demanada en el moment que us ho comuniqui el personal de la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

Dades del titular de la història clínica
Documentació que es demana

Especifiqueu la data o motiu de l'assistència a què es refereix.

Informe mèdic
Proves complementàries
Autoritzacions (dades del representant legal o persona autoritzada)
Documentació que s'aporta